Świetlica

Regulamin pracy świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W BEZLEDACH

 

     I.        PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

    1.  Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 1.  organizację dojazdu do szkoły,
 2.  czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,
 3.  inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, wynikające z organizacji pracy szkoły.
 4. Uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej:
 5.  po przyjeździe do szkoły do czasu objęcia dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli;
 6.  po skończonych zajęciach do czasu odjazdu najbliższego autobusu;
 7.  w czasie ustalonym na piśmie z rodzicami ucznia.
 8. Uczeń może być zwolniony z zajęć świetlicowych tylko na pisemną prośbę rodziców.
 9. Dzieci dojeżdżające do szkoły szkolnym autobusem są przyprowadzane do szkoły i odprowadzane do autobusu przez nauczyciela świetlicy/wyznaczonego nauczyciela, pracownika szkoły.
 10. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych reguł zachowania.

 

     II.      CELE I ZADANIA ŚWIETLICY:

 1.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 2.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej uczniów, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej.
 5. Rozwijanie zamiłowań, zainteresowań  oraz uzdolnień uczniów.
 6. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 7. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny.
 8. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 9. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

 III.       ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Tygodniową liczbę godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 3. Godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska uczniowskiego z uwzględnieniem godzin przyjazdów i odjazdów uczniów.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 5. Tematyka i forma zajęć prowadzonych w świetlicy dostosowana jest do wieku i zainteresowań dzieci.

 

 

            IV.        RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

           7:20 - 7:50 - przyprowadzenie dzieci do szkoły, przygotowywanie się do lekcji, zajęcia własne;

         11:45 - 12:30 - gry i zabawy edukacyjne, zajęcia artystyczne, czytanie książek;

         12:30 - 13:30 - zajęcia ruchowe - w miarę możliwości na świeżym powietrzu;

         13:35 - 14:20 - odrabianie lekcji, pomoc koleżeńska, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;

         14:25 -15:20 - zajęcia wg zainteresowań uczniów, gry zabawy stolikowe, odprowadzenie dzieci do                                           autobusu.

 

 

           V.     ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW:

 1. Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 4. Samodzielne wychodzenie dzieci ze świetlicy jest możliwe tylko na pisemną prośbę rodziców (zawierającą datę, godzinę, informację „biorę pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie” i czytelny podpis).
 5. Rodzice/opiekunowie, którzy osobiście odbierają dziecko ze szkoły mają obowiązek poinformować o tym nauczyciela świetlicy.
 6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu, o ile otrzymają zgodę wychowawcy świetlicy i nie będzie to przeszkadzało w prowadzonych zajęciach. Nauczyciele nie ponoszą jednak odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste.
 7. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas, oraz pedagogiem szkolnym.
 8. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię nauczyciela świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 9. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, w sali gimnastycznej, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
 10. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny
  Bezledy 13 a
  11-200 Bartoszyce
 • + 48 89 761 60 06

  zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności