Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

w Punkcie Przedszkolnym w Bezledach i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej

im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach 

Procedura przyprowadzania i odbierania obowiązuje dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Bezledach i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego
 1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców (prawnych opiekunów) pisemne deklaracje o zapewnieniu bezpieczeństwa przez nich dziecku w drodze do i z punktu lub oddziału przedszkolnego, w drodze do      i z autobusu.
 2. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.
 3. Opieka pełniona przez opiekunki w czasie dowozu i odwozu dotyczy dzieci, które zgodnie z przepisami prawa oświatowego są objęte dowożeniem.
 4. Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.
 5. Po odebraniu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) przejmują za nie odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają na terenie punktu.
 6. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez nich na piśmie.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z punktu lub oddziału przedszkolnego, autobusu przez upoważnioną przez nich osobę.
 8. Jeżeli osoba upoważniona jest obca dziecku i nieznana nauczycielowi, powinna   w momencie odbioru dziecka posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go      w celu potwierdzenia tożsamości. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może – po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem (prawnym opiekunem) – wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez wskazaną przez niego osobę. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka i czytelnie się podpisać.
 10. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 11. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (prawny opiekun) zgłosił się po dziecko      w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:
 12. nakazać osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu punktu,
 13. wezwać drugiego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka,
 14. jeżeli wezwanie to jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic (prawny opiekun) odmawia opuszczenia punktu i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły aby podjął decyzję, czy należy wezwać policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej np. policyjnej izbie dziecka.
 15. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić dziecko do domu.
 16. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności o zaistniałej sytuacji rodziców (prawnych opiekunów) informuje telefonicznie nauczyciel sprawujący opiekę w danym czasie lub wychowawca. Jeżeli ci nie mogą odebrać dziecka osobiście, wskazują osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu pozostawionym w sekretariacie szkoły.
 1. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z punktu lub oddziału przedszkolnego lub zgłoszenia się po nie osoby niemogącej sprawować opieki
 1. Dzieci powinny być odbierane z punktu lub oddziału przedszkolnego, najpóźniej do godziny wskazanej w umowie według planu zajęć danego oddziału, którymi zostało objęte dziecko.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy punktu lub oddziału przedszkolnego (sytuacje losowe) rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pisemnie upoważnione nauczyciel lub wychowawca ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora lub wice dyrektora szkoły oraz skontaktować się z policja, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej, np. policyjnej izbie dziecka.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego, zostali zapoznani wszyscy pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bezledach. Potwierdzenie stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz podpisy rodziców na listach zbiorczych.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, rodziców dzieci uczęszczających do punktu lub oddziału przedszkolnego oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru.

 

 

Sposób udokumentowania procedury przyprowadzania i odbierania dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Bezledach i oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach

 

Procedura przyprowadzania i odbierania obowiązuje dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym w Bezledach i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.

I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców (prawnych opiekunów) pisemne deklaracje o zapewnieniu bezpieczeństwa przez nich dziecku w drodze do i z punktu lub oddziału przedszkolnego, w drodze do      i z autobusu.
 2. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.
 3. Opieka pełniona przez opiekunki w czasie dowozu i odwozu dotyczy dzieci, które zgodnie z przepisami prawa oświatowego są objęte dowożeniem.
 4. Sprzeciw wobec odbierania dziecka przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.
 5. Po odebraniu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) przejmują za nie odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają na terenie punktu.
 6. Odbiór dzieci jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez nich na piśmie.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z punktu lub oddziału przedszkolnego, autobusu przez upoważnioną przez nich osobę.
 8. Jeżeli osoba upoważniona jest obca dziecku i nieznana nauczycielowi, powinna   w momencie odbioru dziecka posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go      w celu potwierdzenia tożsamości. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może – po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem (prawnym opiekunem) – wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez wskazaną przez niego osobę. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka i czytelnie się podpisać.
 10. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 11. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (prawny opiekun) zgłosił się po dziecko      w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:
 12. nakazać osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu punktu,
 13. wezwać drugiego rodzica (prawnego opiekuna) dziecka,
 14. jeżeli wezwanie to jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic (prawny opiekun) odmawia opuszczenia punktu i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy zawiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły aby podjął decyzję, czy należy wezwać policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej np. policyjnej izbie dziecka.
 15. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić dziecko do domu.
 16. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub innych okoliczności o zaistniałej sytuacji rodziców (prawnych opiekunów) informuje telefonicznie nauczyciel sprawujący opiekę w danym czasie lub wychowawca. Jeżeli ci nie mogą odebrać dziecka osobiście, wskazują osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu pozostawionym w sekretariacie szkoły.

               II. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z punktu lub oddziału przedszkolnego lub  

                  zgłoszenia się po nie osoby niemogącej sprawować opieki

 1. Dzieci powinny być odbierane z punktu lub oddziału przedszkolnego, najpóźniej do godziny wskazanej w umowie  według planu zajęć danego oddziału, którymi zostało objęte dziecko.
 2. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy punktu lub oddziału przedszkolnego (sytuacje losowe) rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby pisemnie upoważnione nauczyciel lub wychowawca ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora lub wice dyrektora szkoły oraz skontaktować się z policja, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o ewentualnym oddaniu go pod opiekę innych członków rodziny bądź umieszczeniu w placówce opiekuńczej, np. policyjnej izbie dziecka.

 

  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z w/w procedurą

 

                        ………………………….                                                           …………………………………….

                         miejscowość, data                                                 podpis rodzica/prawnego opiekuna      

 

 

 

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny
  Bezledy 13 a
  11-200 Bartoszyce
 • + 48 89 761 60 06

  zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności