Obraz punktu przedszkolnego w Bezledach

Obraz Punktu Przedszkolnego w Bezledach

 

Punkt Przedszkolny w Bezledach funkcjonuje od 1 września  2008  r.  Położony  jest  on  bezpiecznie  w centrum wsi i otoczony zielonym terenem, na którym wydzielono plac zabaw dla przedszkolaków. W dwóch grupach, dla 39  dzieci  organizuje  się  w niej  zajęcia  od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 7:00  do 15:30.  Podopieczni dowożeni są z 9 miejscowości na terenie gminy Bartoszyce. Obiekt jest ogrodzony, odnowiony i przez całą dobę monitorowany.  Pomieszczenia  przedszkola  (3  sale  z dostępem  do Internetu)  wyposażone  są  w nowoczesne pomoce  dydaktyczne,  sprzęty,  zabawki  i kąciki  zainteresowań.  Przestrzenny  korytarz  pełni  funkcję  Sali do ćwiczeń  gimnastycznych  oraz  organizacji  uroczystości.  Wyremontowano  i urządzono również  dodatkowe pomieszczenie  przeznaczone  na odpoczynek  oraz  zajęcia  rewalidacyjne  dla  dzieci  o specjalnych  potrzebach edukacyjnych. Do dyspozycji wychowanków są również stołówka, szatnie i toalety, które w pełni zaspakajają ich potrzeby i są dostosowane do ich wieku.

Punkt  Przedszkolny  w Bezledach  zapewnia  podopiecznym  działania  edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze na dobrym poziomie. Jest to miejsce przyjazne dla pobytu dzieci, w której panuje klimat sprzyjający rozwijaniu ich   wielorakich   umiejętności,   zgodnie z zalecanymi   sposobami   i warunkami   określonymi   w podstawie programowej   wychowania   przedszkolnego. Kadra   pedagogiczna   to   zespół   nauczycieli   legitymujących odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują efektywnie podczas zajęć, stosując różnorodne metody i formy pracy. W placówce zatrudnionych jest troje nauczycieli z kwalifikacjami  w zakresie  wychowania  przedszkolnego,  nauczania  języka  angielskiego,  religii,  prowadzenia zajęć   logopedycznych   oraz   rewalidacyjnych. W każdej   grupie   punktu   przedszkolnego   zatrudniona   jest dodatkowa   osoba   w charakterze   pomocy   nauczyciela.   Podczas   zabaw   i zajęć   zapewnia   ona   większe bezpieczeństwo  dzieciom,  pomagaj,  zwłaszcza  najmłodszym,  w czynnościach  samoobsługowych,  sprawuje  też opiekę  nad nimi  podczas  spacerów,  imprez  i uroczystości  przedszkolnych.  Punkt  Przedszkolny  realizuje  wiele działań  wychowawczych  i profilaktycznych,  dzięki  czemu  dzieci  prezentują  akceptowane  społeczne  norm zachowania.  Wychowankowie  są  wrażliwi  na los  wszystkich,  którzy  potrzebują  pomocy.  Przeprowadzane  są akcje  o charakterze  charytatywnym  i proekologicznym,  np.  poprzez  udział  w "Zakręconej  akcji"  na rzecz chorych dzieci, w "Wielkiej zbiórce dla Burka" (zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska, dokarmianie ptaków zimą).  Nauczycielki  organizują  zajęcia,  zabawy,  wycieczki  wspierające  rozwój  dziecka,  aranżują  przestrzeń przedszkola zapewniając im podejmowanie różnorodnych form działań, odpoczynku, rozwijania zainteresowań, m.in.    czytelniczych,    artystycznych,    plastycznych    i wokalnych.    Placówka    kultywuje    wiele    tradycji z podkreśleniem  wartości:  patriotycznych  (obchody  świąt  narodowych,  udział  w Gminnym  Konkursie  Piosenki Patriotycznej  i Żołnierskiej),  rodzinnych  (Dzień  Babci  i Dziadka,  Dzień  Mamy  i Taty,  festyny  rodzinne),zwyczajów  i tradycji  bożonarodzeniowych  oraz  wielkanocnych.  Ze  względu  na duże  zainteresowanie  rodziców i dzieci organizowane są również cyklicznie imprezy i uroczystości, tj.: bale karnawałowe dla dzieci, integracyjne bale dla rodziców, przedszkolne święta rodzinne połączone z obchodami Dnia Dziecka. Placówka bardzo dobrze współpracuje  z rodzicami,  którzy  są  jej  partnerami  w podejmowaniu  różnych  decyzji  i przedsięwzięć.  Są  oni współorganizatorami  różnych  imprez,  zajęć  dla  dzieci,  sponsorują  zakupy  potrzebnych  akcesoriów,  zabawek, dekoracji  i   materiałów  do codziennej  pracy  z wychowankami.  Punkt  Przedszkolny  w Bezledach  jest  miejscem przyjaznym dzieciom, w którym kształtowane są właściwe postawy i normy społeczne odnoszące się do wartości uniwersalnych, a panująca w nim rodzinna atmosfera sprzyja rozwojowi i edukacji podopiecznych.

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny
    Bezledy 13 a
    11-200 Bartoszyce
  • + 48 89 761 60 06

    zsp-bezledy@gmina-bartoszyce.pl

Aktualności